Home Privacybeleid

Privacyverklaring Dooremont – Smekens Huisartsen

Laatst gewijzigd op: [17/07/2023]

 1. Inleiding
  1. Algemeen

De website https://www.huisartsentenwalle.be/ (hierna: de “Website”) ende diensten worden aangeboden Dooremont – Smekens Huisartsten BV (hierna “wij” en “ons”). Iedere persoon die onze Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook eenieder die gebruik maakt van onze diensten (hierna de Patiënt) geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of wij dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en de Patiënt wordt in deze privacyverklaring ook gezamenlijk verwezen met “u/uw”.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere relevante wetsbepalingen van toepassing. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verban met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Via deze privacyverklaring willen wij u op een transparante manier informeren over de verwerkingsactiviteiten die wij, als verantwoordelijke voor de verwerking (verwerkingsverantwoordelijke), kunnen doorvoeren. Met andere woorden: wanneer wij beslissen “waarom” en “hoe” persoonsgegevens moeten worden verwerkt in onze praktijk.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als “alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd”. Persoonsgegevens zijn, in eenvoudigere bewoordingen, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren. Naast deze persoonsgegevens kunnen wij ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken. Dit zijn persoonsgegevens waaruit uw gezondheid kan worden afgeleid. 

 1. Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze Website te publiceren. Je vindt de datum van de huidige versie bovenaan (“Laatste update”). Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren u deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring. 

 1. Contactgegevens 

Onze Website en diensten worden aangeboden en beheerd door Dooremont – Smekens Huisartsten BV. Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0818.535.191 met als adres Lange Steenstraat 75 – 9000 Gent.

U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;

(b) telefonisch, op 09/255.68.68.

 1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?
  1. Informatie verwerking

Afhankelijk van de hoedanigheid waarin u onze Website en diensten bezoekt of gebruikt, kunnen wij volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Hieronder vindt u meer informatie.

Categorieën van persoonsgegevens van onze Website bezoekersVerwerkingsdoeleindenRechtsgrondBewaartermijn
Technische gegevens door gebruik van (niet) noodzakelijk cookies: IP-adres; geografische locatie; browsertype en -versie; besturingssysteem; verwijzingsbron; duur van uw bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van jouw gebruik van de service.  De bron van de technische gegevens is het gebruik van niet noodzakelijke cookies. 
De niet-noodzakelijke cookies die technische gegevens bevatten, kunnen worden verwerkt voor het analyseren/verbeteren van de Website. 
(Naast niet noodzakelijke cookies gebruiken we ook noodzakelijke cookies die worden verwerkt voor het technisch goed functioneren van de Website.)
Toestemming verkregen via onze cookiebanner voor niet-noodzakelijke cookies.Zie de Cookie Verklaring op onze Website
CommunicatiegegevensDe bron van de communicatiegegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons contact opneemt (bijvoorbeeld via e-mail of per telefoon). De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van deze communicatie met u en het bijhouden van gegevens.Ons Legitiem belang, om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om contact met u op te nemen voor vragen.De gegevens worden 7 jaar bewaard.
Categorieën van persoonsgegevens van onze Patiënten


Agenda en planning gegevens: identificatiegegevens, zoals naam, achternaam, geboortedatum; emailadres; telefoonnummer.De bron van deze gegevens is de leverancier waar wij beroep op doen voor het online inplannen van de consultaties. Wij verkrijgen deze gegevens op het moment dat u een afspraak boekt via het platform. 
De gegevens worden verwerkt om een afspraak met onze arts te maken en het opvolgen van een afspraak.
Toestemming (die door onze leverancier wordt gevraagd bij het aanmaken van een account).De gegevens worden 7 jaar bewaard.
Administratieve Patiëntengegevens lokaal dossier: identificatiegegevens, zoals naam  en achternaam; adres; leeftijd; telefoonnummer; samenstelling van het gezin; Rijksregisternummer; Persoonlijke kenmerken; Leefgewoonten; Fysieke gegevens; Mutualiteit.De bron van de gegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u een consultatie met de arts maakt. Het doel voor de verwerking van is patiëntenzorg. Dit omvat alle aspecten van patiëntenzorg zoals het bijhouden van nauwkeurige medische dossiers, het diagnosticeren en behandelen van gezondheidstoestanden, het voorschrijven van medicijnen en therapieën, het volgen van uw vooruitgang in de tijd en het beheren van onze patiënten. 

Wettelijke verplichting (KB Algemeen Medisch Dossier)Gedurende 30 jaar na het laatste contact met de patiënt (Code van medische deontologie)
Medisch dossier: Administratieve patiëntengegevens uit het lokaal dossier; Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid; Gegeven betreffende de psychische gezondheid; Gegevens betreffende risicosituaties en risicogedragingen Genetische gegevens in het kader van bevolkingsonderzoek, erfelijkheidsonderzoek; Gegevens met betrekking tot de remediëring Gegevens over het seksueel levenDe bron van de gegevens is de informatie die u ons verstrekt of (mits u hiervoor toestemming hebt gegeven) wordt opgevraagd uit uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Het doel voor de verwerking is patiëntenzorg. Dit omvat alle aspecten van patiëntenzorg zoals het bijhouden van nauwkeurige medische dossiers, het diagnosticeren en behandelen van gezondheidstoestanden, het voorschrijven van medicijnen en therapieën, en het volgen van uw vooruitgang in de tijd. 
Wettelijke verplichting (KB Algemeen Medisch Dossier) en uitzonderingsgronden voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens voor preventie, medische diagnose en het verstrekken van gezondheidszorg (art. 9 lid 2 onder h AVG).Gedurende 30 jaar na het laatste contact met de patiënt (Code van medische deontologie).
Transactiegegevens Identificatiegegevens (naam en achternaam); kaartgegevens; datum en tijd transactie.De bron van de transactiegegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u na een consultatie een bedrag verschuldigd bent aan de arts. De transactiegegevens worden verwerkt voor een goede administratie van die transactie/boekhouding.Uitvoeren van de (dienst)overeenkomst die mondeling tot stand komt.Na beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens nog voor 7 jaar bewaard om aan de wettelijke verplichting te voldoen (fiscale verplichting).

Onverminderd bovenstaande kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit nodig zou zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten.

 1. Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van ons. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de dienstvoering. In dit geval zullen wij met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van ons.

Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers: 

 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor om online en telefonisch afspraken te maken;
 • Bedrijven (laboratorium) die we hebben ingeschakeld voor het uitvoeren van diagnostische tests of analyses, zoals bloedafname.
 1. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

In sommige omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van u, te delen voor het naleven van wettelijke verplichtingen die voor artsen gelden. Wij willen volledig transparant zijn en proberen het hieronder uit te leggen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan andere zorgverleners/ derde partijen zodat we u de juiste medische zorg en behandeling kunnen bieden of indien u hierom zelf verzoekt (mits toestemming). De persoonsgegevens die we van de patiënten verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie de patiënt een behandelrelatie heeft. Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

Dit zijn voornamelijk de partijen waarmee de persoonsgegevens worden gedeeld:

 • RIZIV: RIZIV ontvangt gegevens zoals naam, achternaam, rijksregisternummer, geboortedatum, datum en soort consult bij de arts, bij het elektronisch factureren. Dit is een wettelijke verplichting.
 • Mutualiteit: ontvangt gegevens zoals naam, achternaam, rijksregisternummer, geboortedatum, soort consult bij de arts, bij het elektronisch factureren. Dit is een wettelijke verplichting.
 1. Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen opslaan of overdragen binnen de Europese Economische Ruimte (de “EER”). De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat uw persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn onder de AVG of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

 1. Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten. 

U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door middel van een schrijven gericht. Zie hoofdstuk 2 voor onze contactgegevens.

Wij zullen op uw verzoek reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Normaal gesproken streven wij ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop wij uw verzoek ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

 1. Het recht op inzage

U hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

 1. Het recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten vervolledigen.

 1. Het recht om te wissen (“recht op vergetelheid”)

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten onder meer: 

 • de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; 
 • u trekt uw toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in; 
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (de AVG); 
 • de verwerking is voor direct marketing doeleinden; 
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in het geval van een rechtstreeks aanbod van diensten aan een kind en de verwerking is daarbij op basis van toestemming.
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is: 

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; 
 • voor de naleving van een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.
 1. Het recht om de verwerking te beperken

In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. 

Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om gewichtige redenen van algemeen belang.

 1. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

Verder heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

 1. Het recht op gegevensportabiliteit

Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op:

(a) toestemming;

(b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst sluit; of

(c) deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, 

hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. 

Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

 1. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Betrokkenen uit andere lidstaten hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun eigen nationale toezichthoudende autoriteit. Voor een overzicht van de contactgegevens van deze autoriteiten, klik op deze link.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
 1. Het recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.